AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Zarząd Regionu przygotowuje się do wyborów
2017-11-06
Zarząd Regionu ustalił klucz wyborczy oraz kalendarz wyborczy na kadencję 2018 - 2022

Posiedzenie Zarządu Regionu, które odbyło się 27 października br., w siedzibie związku w Kaliszu prowadził przewodniczący ZR Jarosław Wilner. Przewodniczący rozpoczął posiedzenie od relacji z obrad KK w dniach 24 – 25 października br. w Wieliczce (więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl oraz tysol.pl oraz na stronie Regionu, w Nasza Solidarność” – gazetka ).

Szef regionalnej „Solidarności” przedstawił i omówił stanowiska i opinie NSZZ ”Solidarność” wobec rządowych planów dotyczących: projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wzrostu wynagrodzeń i zamian prawnych w oświacie. KK ustaliła, że XXIX sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się w terminie od 25 do 26 października 2018 r. w Częstochowie.

Organizacja wyborów w NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018 – 2022 wymaga podjęcia odpowiednich decyzji ws. ich przeprowadzenia. W związku z tym, po szczegółowym omówieniu wszystkich zagadnień wymagających podjęcia odpowiednich decyzji przez ZR wynikających z uchwał KK dot. wyborów na kadencję 2018 – 2022 i przepisów Ordynacji Wyborczej NSZZ ”Solidarność” na kadencję 2018 – 2022, członkowie ZR na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęli następujące uchwały ws.:
– klucza wyborczego i terminów rejestracji protokołów wyborczych,
– kalendarza wyborczego w Regionie Wielkopolska Południowa
– upoważnienia dot. wyrażania zgody na przeprowadzenie wyborów z urną lub e-głosowania.
Treść podjętych przez ZR uchwał zostanie rozesłana drogą elektroniczna do wszystkich organizacji związkowych zarejestrowanych w Regionie Wielkopolska Południowa raz do wszystkich członków ZR

Region Wielkopolska Południowa przygotowuje się do uczczenia kolejnej rocznicy tragicznych wydarzeń wprowadzenia stanu wojennego w 13 grudnia 1981 roku. Na wniosek Przewodniczącego , ZR postanowił, że następne posiedzenie ZR odbędzie się 13 grudnia br., a po zakończeniu obrad, o godzinie 15.00 w kościele ojców Jezuitów w Kaliszu odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po zakończeniu mszy, w Ogrójcu Sanktuarium zostaną złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze pamięci. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa zaprasza do udziału w tych obchodach

Oprócz ustalenia planu działania na najbliższe miesiące przedyskutowano stałe punkty posiedzenia ZR. Członkowie Prezydium ZR przedstawili informacje z prac Prezydium ZR i sytuację w organizacjach zakładowych. Omówione zostały przede wszystkim sprawy dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia komisjom zakładowym w prowadzeniu działalności związkowej. Członkowie ZR przedstawili także sytuację w swoich zakładach pracy i organizacjach związkowych.

W dniach 24 – 25 października br. w siedzibie ZR w Kaliszu, odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe Kompetencje społeczne liderów związkowych, które były ostatnim szkoleniem z cyklu przeznaczonego dla liderów związkowych, którzy uczestniczyli w latach 2016/2017, w szkoleniach: „Rozwój związku”, „Profesjonalizacja organizacji związkowej” i „Bycie liderem to zobowiązuje”. Ten cykl szkoleń oraz warsztaty były współorganizowane przez ZR Wielkopolska Południowa i Dział Szkoleń Komisji Krajowej. W ten sposób zrealizowany i zakończony został plan szkoleniowy w 2017 rok.

Trwa aktualizacja ewidencji organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie. Dzięki systematycznemu monitoringowi i przypominaniu przewodniczącym organizacji związkowych o obowiązku przekazywania do ZR kwestionariuszy informacyjnych sytuacja w tym zakresie ulega stopniowej poprawie, choć kilkanaście organizacji nadal nie wykonuje tego obowiązku.

Przewodniczący ZR szczegółowo zrelacjonował członkom Zarządu Regionu działania Prezydium ZR ws. realizacji uchwały ZR dot. zakupu samochodu służbowego. Na ten moment nie dokonano zakupu samochodu, gdyż nie uzyskano oferty, która spełniałaby przyjęte przez ZR kryteria co do standardu i formy zakupu samochodu oraz określonej górnej granicy ceny zakupu. W związku z koniecznością użytkowania w działalności Regionu samochodu osobowego, członkowie ZR dokonali reasumpcji uchwały ws. zakupu samochodu osobowego na potrzeby Regionu, w której określono nową górną granicę ceny zakupu. W związku z powyższą decyzją należało dokonać zmiany w Budżecie na 2017 rok w pozycji wydatki inwestycyjne. Na tę okoliczność przyjęto uchwałę ws. zmian w budżecie na 2017 rok.

Członkowie ZR zapoznali się ze sprawozdaniem z postępu w realizacji programu wdrażania elektronicznej legitymacji związkowej, które przedstawiła zastępca przewodniczącego ZR Elżbieta Wdowczyk, która jest Koordynatorem programu w Regionie Wielkopolska Południowa.

Jarosław Wilner
Przewodniczący ZR

 

 

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created