AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
Większe limity zwolnień podatkowych od 1 stycznia 2018 r
2018-02-08
Na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2018 roku, zmieniły się na korzyść niektóre limity kwot wolnych od podatku dochodowego.

Z punktu widzenia związku zawodowego i jego członków istotne znaczenie mają zmiany w następujących zwolnieniach przedmiotowych:

1.         zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

1)     z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,

2)     z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł

2.         zapomogi (inne niż w pkt.1 powyżej) wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł,

3.         świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;

4.         wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 

5.         dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

1)     z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,

2)     z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Bez zmian pozostał przepis stwierdzający, że wolne od podatku dochodowego są jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych. Nie zmieniono również zasad dotyczących wypłaty diet i innych należności za czas podróży.

Porad i konsultacji w powyższych kwestiach udziela ekspert BKN, mgr Elżbieta Wdowczyk telefon 662-02-92-56, email: elaregion@wp.pl.

(ew)

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created