AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Relacja z obrad ZR
2018-05-10
Relacja z obrad Komisji Krajowej i prac Prezydium ZR oraz wstępne podsumowanie przebiegu wyborów w Regionie na kadencję 2018 – 2022 – to główne tematy drugiego w 2018 roku posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa.

Posiedzenie Zarządu Regionu, które odbyło się 27 kwietnia br., w siedzibie Związku w Kaliszu, zebranie  prowadził  przewodniczący ZR Jarosław Wilner. Posiedzenie rozpoczęło się od relacji z obrad KK w dniach 17–18kwietnia br., w Zabrzu na Górnym Śląsku, w zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido, 320 metrów pod ziemią. Pierwszy dzień obrad 17 kwietnia zdominował temat wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (kodeks pracy). Gościem KK był Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej, który w trakcie swojego wystąpienia potwierdził, że projekt komisji kodyfikacyjnej jako całość nie nadaje się do dalszego procedowania. Nie oznacza to jednak, że wiele zawartych tam rozwiązań nie zasługuje na uwagę i dyskusję. Jako przykład podał przepisy dot. czasu pracy. Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i zaproponuje dalsze prace nad zmianami w Kodeksie Pracy. Zdaniem ministra prace będą przebiegać etapami, a jako pierwszy może być rozpatrywany rozdział kodeksu pracy dotyczący czasu pracy. W najbliższym czasie niezbędne jest opracowanie przez MRPiPS oceny skutków takich regulacji, co powinno zająć kilka miesięcy, więc pod koniec roku można będzie spodziewać się już konkretnych rozwiązań.  Zarówno członkowie Komisji Krajowej, jak i przedstawiciel rządu zadeklarowali otwartość dla takich działań. Oprócz omówienia stałych punktów posiedzenia KK jakimi były informacje z prac: Prezydium KK , Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy, sekretariatów branżowych i regionów, przewodniczący przedstawił  i omówił uchwały jakie podjęła KK NSZZ ”Solidarność” na tym posiedzeniu(więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl i tysol.pl oraz na stronie Regionu i  w „Nasza Solidarność” –  gazetka ).

W dalszej części posiedzenia ZR, członkowie Prezydium ZR  przedstawili informacje z prac Prezydium ZR i sytuację w organizacjach zakładowych. Omówione zostały przede wszystkim sprawy dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia komisjom zakładowym w prowadzeniu działalności związkowej. Omówiono także stan przygotowań do XXVI pielgrzymki robotników i  Pracodawców do św. Józefa  kaliskiego.

Członkowie ZR przedstawili także sytuację w swoich zakładach pracy i organizacjach związkowych.

Kolejna część posiedzenia ZR to informacje z przebiegu wyborów na kadencję 2018 – 2022 w Regionie Wielkopolska Południowa. Obszerną relację z przebiegu wyborów przedstawiła Elżbieta Wdowczyk – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej. W zasadzie wybory dobiegają końca. Wybrano 55 delegatów na WZDR i na ponad 80 zarejestrowanych organizacji jeszcze tylko w kilku organizacjach z różnych przyczyn nie przeprowadzono wyborów władz. Niestety w kilku organizacjach wybory nie zostaną przeprowadzone z powodu braku chętnych do podjęcia i pełnienia funkcji związkowych, a członkowie tych organizacji podejmują decyzje o zaprzestaniu ich działalności.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez ZR w dniu 20.03.18 r. Walne Zebranie Delegatów Regionu odbędzie się 23 czerwca br. w Kaliszu.

Dalsza części posiedzenia  ZR dot. organizacji  XXII  WZDR Wielkopolska Południowa. Członkowie ZR dyskutowali nt: wstępnego projektu – tez do Sprawozdania ZR za 2014 – 2018, ilości członków ZR i podziału miejsc mandatowych w nowej kadencji, ilości członków Prezydium ZR i RKR, ewentualnych  projektów uchwał, stanowisk, apeli oraz potrzeby tworzenia uchwały programowej – (propozycji, założeń). W wyniku dyskusji nie wypracowano sprecyzowanych rozwiązań w zakresie powyższych tematów i oprócz zgodnego stwierdzenia o nietworzeniu projektu uchwały programowej, nie podjęto żadnych wiążących decyzji. Sprawy te będą rozważane na kolejnym posiedzeniu ZR i w trakcie spotkań z przewodniczącymi organizacji zakładowych w poszczególnych miastach regionu, które planowane są na maj br.

Członkowie ZR zapoznali się ze sprawozdaniem z postępu w realizacji programu wdrażania elektronicznej legitymacji związkowej w Regionie jak i w całym Związku.

Jarosław Wilner
Przewodniczący ZR


 


 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created