AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Posiedzenie Zarządu Regionu
2017-08-24
Sytuacja w organizacjach zakładowych, zagadnienia finansowe i relacja z prac Prezydium ZR to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa.

Posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się 22 sierpnia, w siedzibie związku w Kaliszu, a prowadził je przewodniczący ZR Jarosław Wilner. Członkowie Prezydium przedstawili informacje z prac Prezydium ZR pomiędzy posiedzeniami ZR. Pomimo okresu letniego – wakacje urlopy, dla członków Prezydium był to czas intensywnej pracy.

Od ostatniego posiedzenia ZR dużego zaangażowania ze strony działaczy Regionu wymagała sytuacja w  służbie zdrowia, a to w związku z wejściem w życie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W tym czasie odbyło się wiele spotkań i rozmów z działaczami zatrudnionymi w ochronie zdrowia, natomiast 27 lipca br., w siedzibie Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Regionu (J. Wilner i E. Wdowczyk) z przewodniczącymi i przedstawicielami organizacji zakładowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji pracowników w ochronie zdrowia, a w szczególności omówieniu zmian jakie czekają to środowisko w związku z uchwaleniem ww. ustawy.

Elżbieta Wdowczyk omówiła także zagadnienia dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia w prowadzeniu działalności związkowej komisjom zakładowym Regionu funkcjonującym w innych branżach jak oświata czy przemysł.

Informacje nt. aktualizacji ewidencji organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie na podstawie spływających z organizacji zakładowych kwestionariuszy przedstawił Jarosław Walczak. Dzięki systematycznemu monitoringowi i przypominaniu przewodniczącym organizacji związkowych o obowiązku przekazywania kwestionariuszy sytuacja w tym zakresie uległa znacznej poprawie choć nadal wiele organizacji nie wykonuje tego obowiązku. ZR ponownie zwraca się do wszystkich organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie Wielkopolska Południowa o przekazywanie kwestionariuszy informacyjnych.

Zenon Borowski poinformował o zaplanowanych przez ZR dwudniowych warsztatach szkoleniowych dla liderów związkowych, którzy uczestniczyli  w latach 2016/2017, w  cyklu trzech szkoleń: „Rozwój związku”, „Profesjonalizacja organizacji związkowej”  i  „Bycie liderem to zobowiązuje”. Warsztaty szkoleniowe są współorganizowane z Działem Szkoleń Komisji Krajowej i odbędą się 24 – 25 października br.,  w siedzibie ZR, w Kaliszu.

Przewodniczący ZR przedstawił relacje z czerwcowego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu, spotkania z radnymi Klubu Radnych PiS Rady Miasta Kalisza, z udziału w Mistrzostwach Polski Kolejarskiej Solidarności w Wyścigach Drezyn Ręcznych w Wieruszowie  oraz uczestnictwa w takich uroczystościach jak: 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 100. rocznica internowania w Szczypiornie Legionistów Józefa Piłsudskiego,  Święto Żołnierza Polskiego.

W kolejnym punkcie obrad, Elżbieta Wdowczyk,  z-ca Przewodniczącego ZR pełniąca jednocześnie funkcję skarbnika ZR zapoznała członków ZR z  bieżącą sytuacją finansową Regionu. W podsumowaniu stwierdzono, że bieżąca sytuacja finansowa Regionu jest stabilna, składki z organizacji związkowych spływają w zasadzie terminowo i w przewidywanej wysokości, a realizacja uchwalonego budżetu na 2017 rok przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

Następnie Przewodniczący ZR szczegółowo przedstawił sprawę samochodu służbowego, który uległ zniszczeniu w wyniku awarii i częściowego spalenia podczas naprawy w warsztacie samochodowym.

Samochód nie nadaje się do dalszej naprawy i użytkowania.  Odszkodowanie uzyskane przez ubezpieczyciela jest niezadawalające. W związku z powyższym Przewodniczący ZR przestawił szczegółowy zakres działań wobec ubezpieczyciela w celu uzyskania większego odszkodowania. Członkowie ZR zaakceptowali przedstawione propozycje. W związku z koniecznością użytkowania w działalności Regionu samochodu osobowego, po pełnej zaangażowania, fachowej i wieloaspektowej dyskusji nt. rodzaju, standardu i formy zakupu samochodu oraz środków z jakich dokonać zakupu, członkowie ZR jednogłośnie przyjęli uchwałę ws. zakupu samochodu osobowego na potrzeby Regionu, w której określono górną granicę ceny zakupu, a do realizacji uchwały i wyboru konkretnego samochodu upoważniono Prezydium ZR. W związku z powyższą decyzją należało dokonać zmiany w Budżecie ZR na 2017 rok w pozycji wydatki inwestycyjne. Na tę okoliczność przyjęto jednogłośnie uchwałę ws. zmian w budżecie na 2017 rok.

Zbliżający się koniec obecnej kadencji wymaga przygotowania organizacji wyborów w NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018 – 2022, co wymaga podjęcia odpowiednich decyzji ws. ich przeprowadzenia. W związku z tym członkowie ZR na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęli uchwałę ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022. Skład nowo powołanej RKW tworzą wszyscy członkowie Prezydium ZR. Na przewodniczącą RKW wybrano Elżbietę Wdowczyk.

Kolejnym punktem obrad ZR było sprawozdanie z postępu w realizacji programu wdrażania elektronicznej legitymacji związkowej, które przedstawiła zastępca przewodniczącego ZR Elżbieta Wdowczyk, która jest koordynatorem programu w Regionie Wielkopolska Południowa.

Region Wielkopolska Południowa przygotowuje się do uczczenia rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności", największego związku zawodowego w Polsce. 31 sierpnia br. o godzinie 19.00 w kościele ojców Jezuitów w Kaliszu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Edwarda Janiaka odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji Pomyślności Polski, Polaków, polskich rodzin i  NSZZ „Solidarność”. Po zakończeniu Mszy, w Ogrójcu Sanktuarium złożone zostaną wiązanki kwiatów.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa zaprasza do udziału w tych w tych uroczystościach.

 Jarosław Wilner, Przewodniczący ZR

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created