AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Sprawozdanie z obrad ZR
2017-06-27
Relacja z obrad Komisji Krajowej, ocena sytuacji dot. dialogu społecznego w kraju, sytuacja w organizacjach zakładowych to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa.

Posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się 23 czerwca, w siedzibie związku w Kaliszu, a prowadził je przewodniczący ZR Jarosław Wilner.
Przewodniczący przedstawił relacje z obrad KK w dniach 25–26 kwietnia i 20–21 czerwca br. Oprócz omówienia stałych punktów posiedzenia KK jakimi były informacje z prac: Prezydium KK , Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy, sekretariatów branżowych i regionów, przewodniczący przedstawił i omówił stanowiska i opinie NSZZ ”Solidarność” wobec rządowych planów dotyczących:

  wzrostu wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, w tym pracowników „niemedycznych”,
–  zmian w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez Państwową Inspekcję Pracy
  ograniczenia handlu w niedziele
  zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej  Grupie Energetycznej
  próby wprowadzenia usług komercyjnych w szpitalach publicznych
  przeniesienia kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie badania żywności do Ministerstwa Rolnictwa

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Krajowej oraz omawianie sytuacji dot. stanu dialogu społecznego w kraju wywołało gorącą dyskusję wśród członków ZR. Działacze w pełni uznali słuszność podjętych przez KK decyzji na omawianych posiedzeniach. Głównym wnioskiem wynikającym  z dyskusji była potrzeba, a właściwie konieczność organizowania cyklicznych spotkań związkowców z parlamentarzystami i członkami rządu w celu wymiany informacji i uświadamiania rządzącym skali problemów z jakimi mierzą się działacze NSZZ „Solidarność” na każdym szczeblu swojej działalności na  rzecz pracowników i całego społeczeństwa.

W kolejnym punkcie obrad członkowie Prezydium ZR przedstawili informacje ze swojej działalności z okresu pomiędzy posiedzeniami ZR. Przewodniczący ZR zrelacjonował spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych w Kaliszu, Ostrzeszowie, Kępnie, Ostrowie Wielkopolskim i Pleszewie oraz członkami organizacji zakładowych:Zakład Linii Kolejowych, Mahle – Behr ,II Wojewódzkiego Urzędu Skarbowego,  I Urzędu Skarbowego, Poczty Polskiej S.A., WSK PZL S.A.,  Spółki Wodno-Ściekowa „Prosna”.  Przewodniczący ZR przekazał informacje z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu,  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu, w których reprezentuje NSZZ ”Solidarność.  Elżbieta Wdowczyk – z-ca przewodniczącego ZR omówiła przede wszystkim sprawy dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia komisjom zakładowym w prowadzeniu działalności związkowej.

Od ostatniego posiedzenia ZR dużego zaangażowania ze strony działaczy Regionu wymagała sytuacja w administracji skarbowej oraz w służbie zdrowia czy domach opieki społecznej Prezydium ZR przyjęło stanowisko dot. realizacji reformy skarbowej, w którym wyraziło  swój sprzeciw wobec przenoszenia przewodniczących organizacji związkowych z jednej placówki do drugiej. Uznano, że głównym celem tych działań jest osłabienie, a nawet wyeliminowanie ze struktury administracji skarbowej NSZZ „Solidarność” w naszym Regionie.

Przewodniczący ZR wraz z przedstawicielami „S” w placówkach ochrony zdrowia uczestniczyli w posiedzeniu Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia w Poznaniu, podczas którego przedstawiono stanowisko grupy najsłabiej wynagradzanych pracowników szpitali, jaką stanowią tzw. pracownicy niemedyczni.

Zenon Borowski – z-ca przewodniczącego ZR podsumował także realizację planu szkoleń dla związkowców. W regionie zakończono cykl szkoleniowy składający się z dwóch tur trzech szkoleń w tematach: „Rozwój związku”, „Bycie liderem to zobowiązuje”, i „Profesjonalizacja organizacji związkowej”. W szkoleniach wzięło udział 40 związkowców. Członkowie ZR uznali, ze istnieje potrzeba dalszego kształcenia działaczy związkowych, dlatego też po przerwie wakacyjnej zorganizowane zostaną, jako kolejny etap, warsztaty szkoleniowe dla grupy związkowców, która uczestniczyła w cyklu przeprowadzonych już szkoleń. Niestety do tej pory ze strony komisji zakładowych nie spłynęły do Regionu żadne propozycje tematyki i zakresu szkoleń, w których udział wzięliby związkowcy z Wielkopolski Południowej.

Kolejnym punktem obrad ZR było sprawozdanie z programu wdrażania elektronicznej legitymacji związkowej, który w naszym Regionie nabiera tempa. Koordynatorem programu w Regionie Wielkopolska Południowa jest zastępca przewodniczącego ZR Elżbieta Wdowczyk, która zreferowała postępy w realizacji programu. Coraz więcej organizacji związkowych odbiera już gotowe legitymacje. Projekt ten wymaga dużego zaangażowania od szefów ( i nie tylko) podstawowych struktur związkowych, ponieważ trzeba dotrzeć z wnioskiem do każdego członka Związku osobiście. 

Członkowie ZR – przedstawiciele NSZZ ”Solidarność” w Powiatowych Radach Rynku Pracy (PRRP) naszego Regionu (Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Wieruszów) przedstawili relacje z działalności PRRP.

Na koniec podsumowano organizację i przebieg XXV Pielgrzymki Robotników do św. Józefa, a także omówiono wydarzenia, które miały charakter bardziej rozrywkowy i integracyjny jak np. udział w zawodach strzeleckich pn. „Święto Miasta Kalisza” w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu czy w Mistrzostwach Kolejarskiej Solidarności w Wyścigach Drezyn Ręcznych w Wieruszowie.

 

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created