AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
400+ dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Sprawdź jak uzyskać świadczenie
2017-09-01
31 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych nazywana popularnie ustawą 400 +

Przedstawiamy krótkie omówienie najważniejszych zmian i procedury uzyskania świadczeń.

I. Kto jest uprawniony do świadczeń przewidzianych w ustawie?

Uprawnionymi do uzyskania świadczeń są  działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

1.   Działaczem opozycji antykomunistycznej jest

-         osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

 UWAGA ! do okresu 12 miesięcy, o którym mowa w przepisach nie wlicza się okresów działalności w ramach niezależnego ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego, prowadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

2.Osobami represjonowanymi z powodów politycznych są:

a)       osoby więzione, aresztowane lub zatrzymane na ponad 48 godzin z powodów politycznych okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,

b)       internowani,

c)       żołnierze powołani z powodów politycznych do zasadniczej lub czynnej służby  w specjalnych obozach wojskowych,

d)       osoby, które brały udział w wystąpieniu wolnościowym w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r. oraz w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983-1989 i w związku z tym:

·          na skutek działania wojska, milicji lub organów bezpieczeństwa państwa, Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075), zwanych dalej „organami bezpieczeństwa państwa”, poniosła śmierć, doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni,

·          były inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa i podjęto wobec niej bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub wykroczenia,

·          były pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu,

·          rozwiązano z nimi umowę o pracę,

·          zostały relegowane z uczelni wyższej lub innej szkoły,

·          były objęta zakazem publikacji

 

e)       były  poszukiwane listem gończym, oskarżone lub skazane za popełnienie przestępstwa lub wielokrotnie skazywane za popełnienie wykroczenia, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. 

II. Jak uzyskać uprawnienia:

 Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jednak warunkiem koniecznym do uzyskania tego statusu jest uzyskanie z IPN potwierdzenia że wnioskodawca nie był funkcjonariuszem lub współpracownikiem organów bezpieczeństwa.

1.       Dlatego też najpierw należy wystąpić do IPN o wydanie decyzji administracyjnej  w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej  – formularz wniosku wraz z instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

Decyzji nie muszą uzyskiwać osoby, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności.

2.       Gdy wnioskodawca nie dysponuje dowodami na swoją działalność opozycyjną, należy jednocześnie, złożyć do Prezesa IPN wniosek o wydanie dowodów potwierdzających działalność opozycyjną cz represje znajdujących się w zasobach IPN – formularz wniosku wraz z instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

3.       Następnie należy złożyć osobiście lub pocztą, wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html oraz

a)       życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,

b)       decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,

c)       dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych,

d)       pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

e)       zdjęcie do legitymacji.

Adres :
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 tel. 22-661-81-29, 22-661-87-06
fax: 22-661-90-73
e-mail: info@kombatanci.gov.pl

Harmonogram działań podany jest też na stronie:

 http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej/854-harmonogram-czynno%C5%9Bci-koniecznych-w-celu-uzyskania-decyzji-administracyjnej-szefa-urz%C4%99du-do-spraw-kombatant%C3%B3w-i-os%C3%B3b-represjonowanych-o-potwierdzeniu-statusu-dzia%C5%82acza-opozycji-antykomunistycznej-lub-osoby-represjonowanej-z-powod%C3%B3w-politycznych.html

 

III. Uprawnienia od dnia 31.08.2017 r.:

Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub  osoby represjonowanej, po złożeniu stosownego wniosku do  szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprawnione są do:

1.       Dożywotniego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

2.       Osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych może być przyznana pomoc pieniężna w szczególności na pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

3.       Korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

4.       Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Linki: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej.html

http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created