AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Obradował Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność"
2016-03-03
Relacja ze spotkania przewodniczących regionów i branż z posłami PiS–wywodzącymi się z NSZZ”S”, omówienie stanowisk Związku wobec rządowych planów zmian w ustawach, relacja z obrad KK - to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia.

26 lutego 2016 roku obradował Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność"." Relacja ze spotkania przewodniczących regionów i branż z parlamentarzystami PiS – wywodzącymi się z NSZZ ”Solidarność” , omówienie stanowisk i opinii Związku wobec rządowych planów zmian w ustawach, relacja z obrad Komisji Krajowej , sytuacja w zakładach pracy – to główne tematy pierwszego w 2016 roku posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa. 

Na pierwszym w 2016 r. posiedzeniu, w siedzibie związku w Kaliszu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność (ZR). Zebranie prowadził Przewodniczący ZR Jaroslaw Wilner. Przewodniczący ZR Jarosław Wilner przedstawił informacje ze spotkania (21.01.2016) Prezydium KK i przewodniczących regionów oraz sekretariatów branżowych NSZZ „S” z parlamentarzystami PiS wywodzącymi się z NSZZ „S” – ( Janusz Śniadek, Ewa Tomaszewska, Bożena Borys – Szopa, Ewa Kozanecka, Wojciech Buczek, Bogdan Latosiński oraz wybrany w Kaliszu Jan Mosiński). W spotkaniu wzięli udział również związani z NSZZ„S” wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed i Marcin Zieleniecki. Najwięcej emocji wzbudziły planowane zmiany w systemie emerytalnym oraz program „Rodzina 500+”. Przewodniczący ZR przedstawił stanowisko Związku w obu sprawach. W przypadku prezydenckiego projektu powrotu do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn NSZZ „S” wskazuje m.in. na brak rozwiązań umożliwiających przejście na emeryturę w zależności od stażu pracy czyli okresu płacenia składek ubezpieczeniowych i postuluje wprowadzenie drugiego kryterium uprawniającego do nabycia świadczenia tj. 35/40 lat „składkowych” stażu pracy. W przypadku świadczeń wychowawczych na każde drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł uwaga NSZZ „S” dotyczy wydłużenia wieku pobierania świadczenia ponad przewidziane w projekcie 18 lat (dotyczyć miałoby to np. młodych osób kontynuujących edukację na studiach wyższych, proponujemy 25 lat) oraz uwzględnienia kryterium dochodowego.

Przewodniczący przedstawił relację z obrad Komisji Krajowej w dniu 23 lutego br. Głównymi punktami pierwszego w 2016 roku posiedzenia KK były informacje z prac Rady Ochrony Pracy, Prezydium KK , sekretariatów branżowych i regionów oraz : – przyjęcie wykonania budżetu za 2015 rok i przyjęcie założeń budżetowych na 2016 rok; – ustalenie terminu i miejsca XXVIII KZD – (24-25 listopada 2016r. Płock); – zatwierdzenie powołania Krzysztofa Świątka na Redaktora Naczelnego „Tygodnika Solidarność”; – uporządkowanie nazewnictwa Krajowych Sekcji Branżowych; – uzupełnienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art.19 ust.3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z Konstytucją RP; – relacje związki zawodowe – rząd.

Przewodniczący przedstawił i omówił stanowiska i opinie NSZZ ”Solidarność” wobec rządowych planów zmian w ustawach dotyczących : wieku emerytalnego, minimalnego wynagrodzenia, wolnej kwoty od podatku, zamówień publicznych, świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), związków zawodowych. Treść przyjętych uchwał, stanowisk i opinii na stronie KK.

W trakcje relacji Przewodniczącego , członkowie ZR prowadzili „żywą” dyskusję w omawianych powyżej tematach a głównym wnioskiem z niej wynikającym była potrzeba, a właściwie konieczność organizowania częstych i cyklicznych spotkań związkowców z parlamentarzystami i członkami rządu w celu uświadomienia problemów z jakimi boryka się społeczeństwo i pracownicy.

Przewodniczący ZR i Członkowie Prezydium omówili wydarzenia jakie miały miejsce w Regionie od ostatniego zebrania ZR. Przedstawione zostały sprawy dotyczące : funkcjonowania biur ZR, obsługi prawnej ZR i członków Związku, zakresu udzielanych konsultacji Komisjom Zakładowym, obsługi wyborów uzupełniających w organizacjach zakładowych, wsparcia w zakładaniu nowych organizacji związkowych, stanu realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych PIP, przygotowań zakresu planu szkoleń i przeprowadzonego szkolenia rozwoju związku, z uczestnictwa w posiedzeniach Rad Miast Kalisz i Ostrów Wielkopolski oraz bezpośrednich spotkaniach władzami samorządowymi tych miast, a także udziału w uroczystości wprowadzenia relikwii Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - Patrona Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" do Kościoła pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu. Przewodniczący ZR dziękując działaczom i członkom Związku za uczestnictwo w uroczystościach skierował szczególne podziękowanie pocztom sztandarowym Regionu z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego oraz z poszczególnych Komisji Zakładowych Regionu za uświetnienie oprawy wszystkich uroczystości i ceremonii związanych z działalnością Związku.

Przewodniczący poinformował również o wznowieniu dialogu społecznego w województwie wielkopolskim. W marcu odbędzie się pierwsze robocze spotkanie nowo powołanej instytucji – Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznej, której wiceprzewodniczącym został szef wielkopolskiej „Solidarności” – Jarosław Lange.

Członkowie ZR – przewodniczący KZ przedstawili sytuacje w ich zakładach pracy i problemy nurtujące pracowników i członków Związku.

W punkcie dotyczącym omówienia wniosków pokontrolnych Regionalnej Komisji Rewizyjnej członkowie ZR zapoznali się z : protokołami z kontroli przeprowadzonych przez RKR w końcu roku 2015, informacjami Zastępcy Przewodniczącego – Elżbiety Wdowczyk obecnej w czasie przeprowadzonych kontroli i z relacją ze spotkania Prezydium ZR i Przewodniczącej RKR – Anna Pilarczyk. Podczas tego potkania omówione zostały kwestie dotyczące współpracy tych organów Regionu, wyjaśniono relacje RKR – ZR wynikające z umocowań do działania (–Uchwała nr 2 XIX KZD - zasady funkcjonowania i zakres kompetencji KR, – Porozumienie dot. zasad i trybu prowadzenia kontroli z 02.02.2015r.) dotyczące procedur prowadzenia i zakończenia kontroli oraz zakresu czynności kontrolnych i wynikających z tego tytułu wniosków w postaci ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Omówiono także treści protokołów i zamieszczonych tam wskazań. Nie są one wynikiem nieprawidłowości w prowadzeniu działalności finansowej Zarządu Regionu czy niezgodności z postanowieniami Statutu Związku oraz innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego i prawa powszechnie obowiązującego.

ZR ustosunkowując się do zapisów w protokołach pokontrolnych RKR uznał je za przejaw zaangażowania członków RKR w bieżącą działalność Regionu poprzez wskazanie obszarów w których można poszukiwać ewentualnych korzystnych efektów.

ZR przyjął także uchwały porządkujące w zakresie rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych związkowych oraz sprawozdawczości finansowej Regionu.

Jarosław Wilner - Przewodniczący ZR

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created