AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Ostatnia taka osiemnastka?
2014-06-01
Ostatnia taka osiemnastka?
Każde zebranie Zarządu Regionu rozpoczyna się tak samo: formalne otwarcie zebrania przez Przewodniczącego ZR i stwierdzenie prawomocności obrad.

W trakcie liczenia głów przy stole, trwa z reguły pospieszne składanie podpisu na liście obecności i ustalanie przyczyn nieobecności (NU czy NN). Rozpoczęcie zebranie ZR w dniu 30 maja 2014 roku nie różniło się niczym od innych, z jednym wyjątkiem, świadomości, że to ostatnie takie wspólne spotkanie w kadencji.

Od ostatniej relacji z obrad ZR umieszczonej na stronie internetowej, odbyły się jeszcze (oprócz tego „ostatniego”) dwa zebrania ZR.

Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 28 marca 2014 roku i na prośbę Przewodniczącego ZR zostało przegłosowane jako niejawne, z powodu rozpatrywania sytuacji w dwóch organizacjach, co do których członkowie Zarządu Regionu podjęli uchwały mające pomóc w rozwiązaniu zawikłanych spraw (wniosek do RKR o kontrolę organizacji międzyzakładowej oraz uchwała o wprowadzeniu zarządu komisarycznego). To zebranie było najbardziej burzliwym w trakcie całej kadencji i w największym skrócie opisując, polegało na stawianiu zarzutów przez zainteresowanych działaczy z jednej strony, a z drugiej strony na przekazywaniu stanu faktycznego przez RKW.

W trudniej atmosferze, rzutem na taśmę, z powodu zagrożenia braku quorum (późna pora popołudniowa) Przewodniczącemu ZR udało się doprowadzić do dyskusji nad sprawozdaniem finansowym za rok 2013 oraz sprawozdaniem z wykonania planu wpływów i wydatków za rok 2013 (tzw. budżet Regionu). Oba sprawozdania zostały przyjęte i zatwierdzone wymaganymi uchwałami. Rok 2013 był kolejnym rokiem wdrażania nowej jakości zarządzania Regionem i po raz kolejny, jak w sprawozdaniu za rok 2011, za rok 2012 widoczne są tego efekty.

Kolejne zebranie miało miejsce w dniu 9 maja 2014 r. Było bardzo spokojne. RKW złożyło informację z przebiegu wyborów w Regionie Wielkopolska Południowa , podjęto uchwały o wykreśleniu z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych i Rejestru Organizacji Podzakładowych dwóch organizacji  z powodu zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy oraz zmiany pracodawcy. Obie organizacje „żyją” ale w innej strukturze, jedna nadal w Kaliszu, druga dołączyła do Poznania. Trzecie wykreślenie związane było z połączeniem organizacji NSZZ "Solidarność" w Kępnie.

Przykrą wiadomością jest, że Zarząd Regionu zmuszony był wprowadzić zarząd komisaryczny w kolejnej organizacji NSZZ "Solidarność" która utraciła legitymację prawną do podejmowania jakichkolwiek decyzji.

Dobrą wiadomością dla osób szykanowanych za działalność związkową jest uchwalenie przez Zarząd Regionu Regulamin Regionalnego Funduszu Pomocy dla Członków NSZZ "Solidarność" Szykanowanych za Działalność Związkową. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy bezpośredniej członkom NSZZ „Solidarność” w Regionie represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz NSZZ  „Solidarność”. Decyzje dotyczące uznania faktu szykanowania i represjonowania członka NSZZ „Solidarność” będą rozpatrywane indywidualnie.

Trochę sztywna atmosfera zapanowała w trakcie dyskusji na temat optymalnej ilości członków zarządu w następnej kadencji. Nie było stanowczej polemiki w kwestii zmniejszenia liczby członków zarządu. Wyczuwało się jednak, że proponowany już kilka miesięcy temu przez przewodniczącego ZR temat „doboru przez kompetencje” został źle zrozumiany i poza Zarządem Regionu zmanipulowany i zredukowany do … kwestii wykształcenia.

Podobna atmosfera (takie opinie przekazali członkowie ZR) towarzyszyła ostatniemu w kadencji 2010-2014 zebraniu Zarządu Regionu w dniu 30 maja. Był on w całości poświęcony przygotowaniom do Walnego Zebrania Delegatów Regionu, ale wyczuwało się pewne napięcie, niepewność, jak to będzie 14 czerwca, ilu będzie kandydatów, jakie wyniki głosowania.

Zarząd Regionu zarekomenduje na WZDR liczbę 16 członków ZR, w tym przewodniczący. Optymalnym sposobem wydają się wybory przez listy cząstkowe. Proponowany klucz liczbowy: na każde rozpoczęte 400 członków NSZZ "Solidarność" przypada 1 mandat delegata.

Przewodniczący ZR i dotychczasowe Prezydium chciałoby wzmocnienia struktur NSZZ "Solidarność" w miastach powiatowych: Krotoszyn, Pleszew, Ostrzeszów, Wieruszów, Kępno. Problem stałego biura nie jest najistotniejszy, ważne, że są tam chętni do pracy działacze.

Zarząd Regionu omówił i przyjął sprawozdanie z prac ZR w kadencji 2010-2014.

Dla sprawnego przebiegu WZDR członkowie ZR przedyskutowali i zarekomendują delegatom: porządek obrad, regulamin obrad, uchwały związane z procesem wyborczym. Jednak o wszystkim zadecyduje WZDR.

Niespodzianką dla pewnej emerytowanej, ale nadal nad wyraz energicznej, silnej i zdeterminowanej działaczki z Ostrzeszowa ma być nadanie tytułu „Zasłużona dla Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa” (sza!). Ta inicjatywa Przewodniczącego ZR Jana Mosińskiego dotyczyć ma tylko osób, które nie są (i z uwagi ma wiek, nie będą) czynnymi związkowo działaczami. Tytuł ten nie będzie przyznawany osobom mogącym jeszcze aktywnie uczestniczyć w życiu związkowym z pozycji pracownika.

Przewodniczący ZR przekazał wszystkim członkom NSZZ "Solidarność" podziękowania od europosła Ryszarda Czarneckiego i posła Adama Rogackiego za udział w wyborach. Czy członkowie NSZZ "Solidarność" przyczynili się do sukcesu europosła w wyborach?. Podziękowania świadczą, że tak.

 PS. Lampka szampana i wspólne zdjęcia (6 nieobecnych) rozluźniły pod koniec zebrania atmosferę. W miłym nastroju kadencja Zarządu Regionu 2010-2014 przeszła do historii.

 Sekretarz ZR – Elżbieta Wdowczyk

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created