AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu
2010-11-26
Odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu
Porządek posiedzenia Zarządu Regionu w dniu 26 listopada 2010 r przewidywał ambitny program.

Oprócz relacji z prac Prezydium ZR  uczestnicy zamierzali:
-omówić projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012, wyciągnąć wnioski i przyjąć w tej sprawie stanowisko,
-omówić uchwałę programową przyjęta w roku 2010 na XV WZDR w Kaliszu, wyznaczyć działania i ustalić harmonogram ich realizacji,
-dokonać przeglądu funkcjonujących regulaminów:  Regulaminu Funduszu „POMOC”, regulaminu rad oddziałów, regulaminu funduszu strajkowego,
-omówić sytuację w zakładach pracy.

 Wnikliwość i zaangażowanie w pracę członków Zarządu Regionu spowodowała, że w ciągu kilku godzin obrad Zarządu  nie  było możliwości zajęcia się kwestią ewentualnego wprowadzenia zmian do funkcjonujących już regulaminów. To zagadnienie będzie poruszane podczas kolejnych posiedzeń Zarządu Regionu.

 Przewodniczący Zarządu Regionu Jan Mosiński przekazał informacje z ostatnich obrad Komisji Krajowej, która zdecydowanie upłynęła pod znakiem wyborów nowych członków nowego Prezydium KK.

Po relacji z bieżących prac Prezydium naszego Zarządu Regionu, Jan Mosiński podziękował za ogromne poparcie jego osoby w ostatnich wyborach. Jako kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego Jan Mosiński uzyskał 15 183 głosów , co dało mu drugie miejsce w Kaliszu (około 120 głosów mniej niż reprezentujący SLD K.Kościelny)i trzecie miejsce  w okręgu wyborczym. Przewodniczący Zarządu Regionu nie zamierza zmarnować takiego poparcia i w pracach Sejmiku na pewno zajmie się propagowaniem idei dialogu społecznego  i zagadnieniami służby zdrowia, w szczególności kaliskich szpitali.

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012, będący już przedmiotem prac Sejmu, wywołał wiele kontrowersji.

Bez określenia racjonalności zatrudnienia i możliwości zwiększenia efektywności w administracji, w czym pomógłby projektowany audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych, rząd zdecydował o „cięciu” zatrudnienia równo po 10% w każdej jednostce.

Jak podkreślali członkowie ZR w dyskusji, nie chodzi „o ochronę stołków” , ale o równie ważne zagadnienie ochrony standardów dotyczących procedury zwolnień w uzgodnieniu lub konsultacji ze związkami zawodowymi. Analiza ustawy wskazuje, że w porównaniu do obowiązującej ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, do tej ustawy rząd włożył tylko negatywne rozwiązania, wykluczając  jakąkolwiek rolę przedstawicieli pracowników.

Zarząd Regionu przyjął w tej sprawie stanowisko. Pobierz stanowisko.

 W dalszej części obrad Zarząd Regionu ustalił działania, konkretyzujące Uchwałę Programową przyjętą w Kaliszu na XV WZDR. W szczególności popularyzacja dialogu społecznego rozpocznie się poprzez szkolenia i seminaria. W tym zakresie Region  będzie współpracował ze Stowarzyszeniem  "Centrum  Edukacji, Dialogu i Dobrych Praktyk”.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia przygotowania bazy danych członków związku. Na mocy Uchwały Programowej każda komisja zakładowa/międzyzakładowa musi przekazać do Zarządu Regionu informacje o członkach związku. Zespół ds. organizacyjnych opracuje pomocną, szczegółową  w tym zakresie ankietę. Zespół musi zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z ochrona danych osobowych i określić w jakim zakresie i do jakich celów informacje zgromadzone w bazie danych mogą być używane.

Interesującą dyskusje wzbudziła kwestia konsolidowania struktur związku i łączenia małych organizacji zakładowych w organizacje międzyzakładowe. Łączenia dobrowolnego. Szereg cennych uwag na ten temat znalazło miejsce w protokole posiedzenia. Będą one stanowiły źródło inspiracji dla argumentów „za” i „przeciw” łączeniu się organizacji. Ale jak trafnie zauważył jeden z członków ZR : „szukajmy rezerw do rozwoju związku w naszych zakładach. Nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego. Zacznijmy od siebie, od swojego zakładu. Zacznijmy lepiej działać i organizować pracowników- bez wychodzenia za bramę.

Zespół do spraw rozwoju opracuje kalendarz działań obejmujący warianty rozwoju w tych zakładach gdzie już „Solidarność” działa oraz tam gdzie jej jeszcze nie ma.

 Omawiając sytuacje w zakładach pracy członkowie ZR wskazywali na brak dialogu ze strony pracodawców, a także na pogarszanie relacji w stosunkach przemysłowych po zmianie właściciela udziałów czy akcji spółek. W Ostrowie Wlkp. przejęcie ponad 51% udziałów  spółki przez jednego właściciela, skupienie „władzy” w innych rękach spowodowało, że pierwszym krokiem dotychczasowego zarządu – nagle odmienionego w poglądach na sprawy pracownicze – było wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego pracy.

W Kaliszu w jednym z zakładów trwa walka związków o godne traktowanie pracowników podczas rewizji na bramach przy wyjściu z zakładu pracy. Zakład walczy z kradzieżami jego produktów, wynoszeniem ich za bramę przez pracowników. Problemem są jednak drastyczne metody stosowane przez firmę ochroniarską. Ocierające się o rewizję osobistą metody będą kwestionowane przez organizację zakładową  "Solidarność", bo są nieadekwatne do  przestępstwa  pracowników  i same w sobie stanowią  przestępstwo.

Zastanawiające jest w tym kontekście, że ok. 30% pracowników zakład ten zatrudnia na podstawie umowy na czas określony. Może ta instytucja prawna nie służy pracodawcy w wystarczającym stopniu do integracji pracowników, do identyfikacji pracownika z zakładem, do właściwego  pojmowania dobra i majątku pracodawcy?

Sekretarz ZR  - Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created