AktualnościPrace i dokumenty RegionuInformacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
400+ dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Sprawdź jak uzyskać świadczenie.
2017-07-20
31 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych nazywana popularnie ustawą 400 +

 

Przedstawiamy krótkie omówienie najważniejszych zmian i procedury uzyskania świadczeń.

I. Kto jest uprawniony do świadczeń przewidzianych w ustawie?

Uprawnionymi do uzyskania świadczeń są  działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

1.   Działaczem opozycji antykomunistycznej jest :

-         osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

UWAGA ! do okresu 12 miesięcy, o którym mowa w przepisach nie wlicza się okresów działalności w ramach niezależnego ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego, prowadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

2.Osobami represjonowanymi z powodów politycznych są:

a)       osoby więzione, aresztowane lub zatrzymane na ponad 48 godzin z powodów politycznych okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,

b)       internowani,

c)       żołnierze powołani z powodów politycznych do zasadniczej lub czynnej służby  w specjalnych obozach wojskowych,

d)       osoby, które brały udział w wystąpieniu wolnościowym w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r. oraz w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983-1989 i w związku z tym:

·          na skutek działania wojska, milicji lub organów bezpieczeństwa państwa, Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075), zwanych dalej „organami bezpieczeństwa państwa”, poniosła śmierć, doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni,

·          były inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa i podjęto wobec niej bezprawne działanie polegające na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub wykroczenia,

·          były pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu,

·          rozwiązano z nimi umowę o pracę,

·          zostały relegowane z uczelni wyższej lub innej szkoły,

·          były objęta zakazem publikacji

e)       były  poszukiwane listem gończym, oskarżone lub skazane za popełnienie przestępstwa lub wielokrotnie skazywane za popełnienie wykroczenia, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. 

II. Jak uzyskać uprawnienia:

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jednak warunkiem koniecznym do uzyskania tego statusu jest uzyskanie z IPN potwierdzenia że wnioskodawca nie był funkcjonariuszem lub współpracownikiem organów bezpieczeństwa.

1.       Dlatego też najpierw należy wystąpić do IPN o wydanie decyzji administracyjnej  w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej  – formularz wniosku wraz z instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html
Decyzji nie muszą uzyskiwać osoby, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności.

2.       Gdy wnioskodawca nie dysponuje dowodami na swoją działalność opozycyjną, należy jednocześnie złożyć do Prezesa IPN wniosek o wydanie dowodów potwierdzających działalność opozycyjną czy represje znajdujących się w zasobach IPN – formularz wniosku wraz z instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

3.       Następnie należy złożyć osobiście lub pocztą, wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz

a)       życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,

b)    decyzję

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created